Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky rok 2019

Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu v zlúčenom konaní

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – verejná vyhláška na stavbu 'LOGISTIC PARK – Hala A' pre navrhovateľa P3 Bratislava, Airport s.r.o., Hodžovo nám. 1/A, 811 01 Bratislava

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – verejná vyhláška na stavbu stavby 'LOGISTIC PARK – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy' pre navrhovateľa P3 Bratislava, Airport s.r.o., Hodžovo nám. 1/A, 811 01 Bratislava

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever "

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever Rača"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Rozh. ministra č.19/2019 -zamietnutie rozkladu na stavbu "Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o zlúčení konania - Novostavba RD

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu "Diaľnica D1 BA, Jarovce - Ivanka sever"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu "Diaľnica D1 BA, Jarovce - Ivanka sever" - príloha

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby - Garáž na Stromovej ulici

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Modernizácia areálov na Poľovníckej ulici v Ivanke pri Dunaji: Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č.Výst.2520-18-Kt zo dňa 05.02.2019 - žiadosť o vyjadrenie

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a byt.politiky, Tomášikova 46, Bratislava - Žiadosť o zverejnenie písomnosti k vyvlastneniu pozemku pod Diaľnica D1

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – Odstránenie garáže na Stromovej ul.

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu "Diaľnica D1 Bratislava, Ivanka, Rača"

 
Príloha č.1 - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu "Diaľnica D1 Bratislava, Ivanka, Rača"
 Príloha 1.pdf (455.8 kB) Príloha 1.pdf (455.8 kB)

 
Príloha č.2 - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu "Diaľnica D1 Bratislava, Ivanka, Rača"

 
Príloha č.3 - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu "Diaľnica D1 Bratislava, Ivanka, Rača"
 Príloha 3.pdf (1.1 MB) Príloha 3.pdf (1.1 MB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou LOGISTIC – komunikácie

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou LOGISTIC – Hala A

 
Okresný úrad Senec – úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec – Rozhodnutie povolenie „Plánu využívania ložiska nevyhr. nerastu štrkopieskov PREPOSEK-2“ – TRELLING, s.r.o.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby „Optická prípojka Cesta na Senec" - navrhovateľ VNET, a.s.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – Verená vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby „Dopravno-technická vybavenosť pre budúci rozvoj výrobno-obchodnej zóny“ - United Industries,a.s.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – Príloha k Rozhodnutiu o umiestnení stavby „Dopravno-technická vybavenosť pre budúci rozvoj výrobno-obchodnej zóny“ - United Industries,a.s.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o prerušení konania LOGISTIC - komunikácie

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o prerušení konania LOGISTIC

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Rozhodnutie o prerušení konania - predĺženie lehoty - "Obytná zóna Dombale - SO15b Komunikácie"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Rozhodnutie o prerušení konania - predĺženie lehoty - "Obytná zóna Dombale - SO01Bytový dom DUBAJ 96-I"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - zmena stavby pred dokončením - „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - "Optická prípojka Cesta na Senec"

 

Verejné vyhlášky rok 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Verejná vyhláška - objekt "Rekonštrukcia zastávky linkového autobusu a bezbariérový priechod pre chodcov na cestu III/1041 v obci Ivanka pri Dunaji"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - "Modernizácia areálov na Poľovníckej ulici"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - nahliadnutie a pripomienky k návrhu Územného plánu Zmeny a doplnky 2/2018

 
Ministerstvo dopravy výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.94/2018 - potvrdenie zmeny stavby pred dokončením "Diaľnica D4"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BRNO_02_(Ivankap.D Zalesie) líniová stavba

 
Ministerstvo dopravy výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie ministra č. 88/2018 - prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením - „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania „Bytový dom – spevnené plochy“ Výst.3414-18-Kt a o prerušení stavebného konania „Bytový dom“ Výst.3442-18-Kt

 
OÚ Bratislava, odbor pozemných komunikácií - Oznámenie o začatí stavebného konania -SO 01 Zmena riadiaceho priestoru – úprava križovatky I/61 Farná, SO 02 Cestná dopravná signalizácia, SO 03 Úprava verejného osvetlenia

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania "Bytový dom" Bernolákovská ul.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania "Bytový dom-Spevnené plochy" Bernolákovská ul.

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov - „Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Príloha č. 1 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov - „Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“
 Rozklad  ABVK.pdf (312.7 kB) Rozklad ABVK.pdf (312.7 kB)

 
Príloha č. 2 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov - „Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Príloha č. 3 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov - „Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášiková 46, BA - zamietnutie odvolania, potvrdenie rozhodnutia Výst.4718-17-Kt "Rodinný dom"

 
Okresný úrad BA, odb. starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd, Tomášikova 46? Bratislava - Verejná vyhláška Rozhodnutie stavba "Diaľnica D1 BA-SC, BA-Triblavina"

 
OÚ Senec - odbor starostlivosti o životné prostredie odbor úsek štátnej vodnej správy - Verejná vyhláška - „Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo“ Odvodnenie parkoviska

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – Verejná vyhláška - Rozhodnutie - 'Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2'

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – Rozhodnutie autoremedúra - 'Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2'

 
Obec Ivanka pD - Stavebný úrad, Rozhodnutie o povolení stavby: “Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy“

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie o zamietnutí odvolania stavby "Cesta l/61 - Bratislava-Senec" - križovatka Triblavina

 
Okresný úrad Senec - rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky 1/2018"

 
Obec Ivanka pD - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „INS_FTTH_BRNO_02_ Ivanka pri Dunaji“, pre stavebníka SLOVAK TELEKOM a.s

 
Obec Ivanka pD - predlženie úz. rozhodnutia na stavbu ZAST Ivanka pri Dunaji

 
Obec Bernolákovo - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavby "BA_Bernolákovo, LOC Bernolákovo, VNK objekt SO01 VN Kábelové vedenie"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad, Rozhodnutie o umiestnení stavby PREPOSEK

 
Okresný úrad Senec - Verejná vyhláška Rozhodnutie o predĺžení lehoty výstavby "Doplnenie splaškovej kanalizácie 4.etapa" Ivanka pri Dunaji

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.48/2018, potvrdenie rozhodnutia na stavbu "Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Doložka právoplatnosti rozhodnutia

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D4 BA, Jarovce - Ivanka sever"

 
Obec Ivanka pri Dunaji-Stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby „Prístupová komunikácia a most“- verejná vyhláška, UNITED INDUSTRIES s.r.o.

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie - zamietnutie odvolania o umiestnení stavby bytového komplexu Dubaj

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Zmena riadiaceho priestoru - úprava križovatky l/61 - Farná, cestná dopravná signalizácia"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu na zmenu stavby pred dokončením "Diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina"

 
Príloha č. 1 k Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina"

 
Príloha č. 2 k Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina"

 
Príloha č. 3 k Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina"

 
Príloha č. 4 k Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ÚR -ZAST Ivanka pD-záchytné parkovisko

 
Príloha č.1 k Oznámeniu - Záchytné parkovisko

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova ul.č. 57, Ivanka pri Dunaji - Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 01/2018“

 
Mesto Senec spoločný stavebný úead, Mierové nám. 8, Upovedomenie o obsahu podaného odvolania, Výzva účastníkom konania na vyjadrenie - "Cesta I/61 BA-SC I/b etapa"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova ul.č. 57, Ivanka pri Dunaji - Oznámenie o začatí stav.konania na stavbe Logistic Park - Komunikácie

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, Bratislava - Rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania stavba "Obytný súbor Dombale I./Obytný komplex Dubaj Ivanka pri Dunaji"

 
Obecný úrad - Stavebný úrad, Moyzesova ul.č. 57, Ivanka pri Dunaji - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu stavebníka p. Hrica

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Verejná vyhláška - Stav. povolenie - Rodinný dom - p. Bozóky

 
Príloha k Rozhodnutiu o povolení stavby „Rodinný dom“ – verejná vyhláška - p. Bozóky

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, BA . Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - stavba "Logistic park", objekty SO 01-05, SO 12-21

 
Príloha k VV - Stav. povolenie 2x RD s 2 byt. jednotkami a 1 RD

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Verejná vyhláška - Stav. povolenie 2x RD s 2 byt. jednotkami a 1 RD

 
Okresný úrad Senec, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec - Rozhodnutie vodná stavba "IBV Vrbina Ivanka pri Dunaji", stavebné objekty SO 501-00 Areálový vodovod, SO 503-00 Splašková kanalizácia verejná, SO 504-00 Rekonštrukcia kanalizácie, SO 505-00 Preložka kanalizácie

 
Príloha č.1 k Rozhodnutiu - povolenie stavby „Rodinný dom“ – verejná vyhláška, Kušíková

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Rozhodnutie o povolení stavby „Rodinný dom“ – verejná vyhláška, Kušíková

 
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zrušenie rozhodnutia - stavba "Logistický park SO18 Komunikácie a spevnené plochy"

 
Okresný úrad Senec, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec - Verejná vyhláška Rozhodnutie - užívacie povolenie na stavbu Ivanka pri Dunaji "Doplnenie splaškovej kanalizácie 4.etapa, objekty SO 04 Stoka Matičná a SO 09 Stoka Pri trati

 
Okresný úrad BA, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie na vodnú stavbu - Ivanka pri Dunaji "Logistic Park", objekty Areálový vodovod pitný a požiarny, Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a zo striech, Areálová splašková kanalizácia, Studne a rozvod úžitkovej vody

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom" v zlúčenom konaní - verejná vyhláška - stavebník Ing. Michal Hrica a Ing. silvia Hricová

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie - zmena stavby pred dokončením - Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania vo veci vydania rozhodnutia o využívaní územia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného porastu PREPOSEK"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "Rodinný dom"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu na stavbu "Obytná zóna Dombale - Bytový komplex Dubaj"

 
Príloha č.1 situácia k Rozhodnutiu o povolení stavby „Bytový súbor Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská ul. SO11 Rozšírenie NN energetickej siete – verejná vyhláška

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby „Bytový súbor Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská ul. SO11 Rozšírenie NN energetickej siete – verejná vyhláška

 
Okresný úrad SC - Oznámenie o predložení odvolania proti rozh. OÚ Senec, vodné stavby Logistic Park - Areálový vodovod, požiarny aj pitný, Areálová splašková kanalizácia...

 
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Mierové nám.8 - Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Cesta I/61 BA-SC, križovatka Triblavina" - predĺženie platnosti územného rozhodnutia

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavby IBV Vrbina - Komunikácie a spevnené plochy

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavby IBV Vrbina - Vnútroareálový rozvod NN, verejné osvetlenie

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - vŕtaná studňa

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejná vyhláška - Obaľovňa živičných zmesí - oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" verejnou vyhláškou

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" verejnou vyhláškou

 
Okresný úrad Senec - úsek štátnej vodnej správy - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou "IBV Vrbina Ivanka pri Dunaji"
 VV_IBV_Vrbina.pdf (72.6 kB) VV_IBV_Vrbina.pdf (72.6 kB)

 
Okresný úrad Senec - úsek štátnej vodnej správy - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou "Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo" Odvodnenie parkoviska

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o začatí st. konania ver. vyhl. - "IBV Vrbina Vnútroareál. rozvod NN, ver. osvetlenie"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Rozhodnutie o umiestnení stavby ver. vyhl. RD prípojkx p. Bozoky"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o začatí st. konania ver. vyhl. - "IBV Vrbina Komunikácie a spevnené plochy"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Oznámenie o začatí st. konania ver. vyhl. "Rozšírenie NN energetickej siete"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o umiestnení stavby – Verejná vyhláška - Obytná zóna Dombale

 
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o umiestnení stavby DOMBALE

 
Ministerstvo ŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odp.hosp., odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie - "Zmena4 - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača" - zaslanie oznámenia o zmene

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie - firma Trelling stavba "Ťažba štrkopieskov" - prerušenie konania

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí zlúčeného stavebného a územného konania a nariadenie ústneho konania - Ing. Michal Hrica

 
Okresný úrad Senec, úsek štátnej vodnej správy - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. vodnej správy – výzva na vyjadrenie k odvolaniu (Logistic Park)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu Výst.4027-17-Kt - žiadosť o vyjadrenie (Logistic Park)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu Výst.4026-17-Kt - žiadosť o vyjadrenie (Logistic Park)

 
Ministerstvo dopravy a výstavy SR - Rozhodnutie - prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením - stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina" (prišlo elektronicky)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

 
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP - Verejná vyhláška - Kolaudácia stavby "Doplnenie splaškovej kanalizácie 4.etapa objekt SO04 Stoka Matičná a SO09 Stoka Pri trati"

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhlášk

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
 VV_RD_Pesek.pdf (760.8 kB) VV_RD_Pesek.pdf (760.8 kB)

 
Verejná vyhláška - (zmena č.5) Diaľnica D4 BA, Jarovce - Ivanka sever, oznámenie obce na základe listu od Ministerstva ŽP SR
 VV_zmena5_D4.pdf (337.4 kB) VV_zmena5_D4.pdf (337.4 kB)

 
Verejná vyhláška - "Obalovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji" -zámer navrhovanej činnosti, oznámenie obce na základe listu od Ministerstva ŽP SR
 VV_obalovna.pdf (30.6 kB) VV_obalovna.pdf (30.6 kB)

 

Verejné vyhlášky - rok 2017

Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Stavebné povolenie Logistic park SO01 HALA A, SO02 HALA B, SO03 BUDOVA C, SO04 Vrátnica, SO05 Požiarna nádrž a strojovňa pre hasiace zariadenia, SO12 Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu, SO13 Meracia a spínacia stanica VN-1A, SO14 VN rozvody a trafostanice, SO15 Areálové rozvody NN, SO16 Areálové vonkajšie osvetlenie, SO17 Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO19 HTÚ a prípravné práce, SO20 Sadové úpravy, SO21 Oplotenie

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Stavebné povolenie Logistic park SO18 Komunikácie a spevnené plochy

 
Situácia k stavebnému povoleniu na stavby Logistic park haly, komunikácie a pevnené plochy, ostatné stavby

 
Okresný úrad BA odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 83205 BA - Rozhodnutie o zmene k Výst.4847-16-Kt Bytový dom

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Rozhodnutie o povolení stavby Cyklotrasa Zálesie -Ivanka pri Dunaji

 
Ministerstvo ŽP SR sekcia enviroment. hodnotenia a odp. hosp., odbor posudzovania vplyvov posudzovania na ŽP – (zmena č.3) Diaľnica D4 BA, Jarovce – Ivanka sever – upovedomenie účastníkov konania o obsahu rozkladu. Podaný rozklad v plnom rozsahu je uverejnená na stránke : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmena-c-3-dialnica-d4-bratislava-jarovce-ivanka-sever-

 
OÚ Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy Rozhodnutie povolenie vodnej stavby - Logistic Park, objekty SO 06 Areálový vodovod pitný, SO 07 Areálový vodovod požiarny, SO 08 Areálová dažďová kanalizácia zo striech, SO 09 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch, SO 10 Areálová splašková kanalizácia, SO 11 Studne a rozvod úžitkovej vody

 
Pripomienky k Rozhodnutiu povolenie vodnej stavby - Logistic Park, objekty SO 06 Areálový vodovod pitný, SO 07 Areálový vodovod požiarny, SO 08 Areálová dažďová kanalizácia zo striech, SO 09 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch, SO 10 Areálová splašková kanalizácia, SO 11 Studne a rozvod úžitkovej vody

 
OZ DOMBALE I. - Doplnenie návrhu pre územné konanie na základe výzvy + oznámenie o začatí územného konania + zákres do katastrálnej mapy

 
Ministerstvo ŽP SR Sekcia enviromentálneho hodnotenia odp.hosp. - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na stavbu "Diaľnica D4 BA, Ivanka pD-Rača" - neposudzovanie

 
Okresný úrad BA odbor výstavby a byt.politiky odd. štát. staveb. správy, Tomášikova 46, BA - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - Diaľnica D1 - Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva

 
Príloha č.1 k žiadosti o zverejnenie - kvôli nečitateľnosti bola dožiadaná na OÚ BA

 
Okresný úrad BA odbor výstavby a byt.politiky odd. štát. staveb. správy, Tomášikova 46, BA - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - Diaľnica D1 - Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva

 
Príloha č.1 k žiadosti o zverejnenie - kvôli nečitateľnosti bola dožiadaná na OÚ BA

 
Okresný úrad BA odbor výstavby a byt.politiky odd. štát. staveb. správy, Tomášikova 46, BA - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - Diaľnica D1 - Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva

 
Príloha č.1 k žiadosti o zverejnenie - kvôli nečitateľnosti bola dožiadaná na OÚ BA

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad : Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška - staviteľ Igor Malovec

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - zmena navrhovanej činnosti "D1 BA - SC, rozšírenie na 6pruh" - neposudzovanie

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - DOMBALE I. - pôvodná žiadosť, prerušenie konania, výzva na doplnenie dokladov

 
Obec Ivanka pD - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Rodinný dom - p. Bozóky a Ing. Martina Bozóky PhD.

 
Obec Ivanka pri Dunaji – Stavebný úrad – Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou- United Industries s.r.o. na stavbu „Prístupová komunikácia a most“

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie - prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina"

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "(zmena č.4) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" - neposudzovanie

 
Okresný úrad Senec - Rozhodnutie v zisťovacom konaní "Ťažba štrkopieskov PREPOSEK-2" - neposudzovanie

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "(zmena č.3) Diaľnica S4 BA - Ivanka sever" - neposudzovanie

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Rodinný dom

 
Príloha k územnému konaniu Výst.5962-17-Kt

 
Oznámenie - zámer na prenájom nebytových priestorov - automaty na ZŠ

 
Podmienky zverejnenia zámeru - automaty

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Cintorínska ul.
 VV_Cintorinska.pdf (135.9 kB) VV_Cintorinska.pdf (135.9 kB)

 
Príloha k verejnej vyhláške - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Cintorínska ul.

 
Okresný úrad Senec – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na vodné stavby „Logistic Park“ – objekty SO06 Areálový vodovod pitný, SO07 Areálový vodovod požiarny, SO08 Areálová dažďová kanalizácia zo striech, SO09 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch, SO10 Areálová splašková kanalizácia, SO11 Studne a rozvod úžitkovej vody.

 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - stavba "CYKLOTRASA Zálesie - Ivanka pri Dunaji"

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 83205 Bratislava - Rozhodnutie- zrušenie odvolaním napadnuté rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Dombale I"
 R_DombaleI.pdf (637.5 kB) R_DombaleI.pdf (637.5 kB)

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Vrbina

 
Príloha č.1 k verejnej vyhláške - Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Vrbina

 
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina
 R_dialnica.pdf (98.1 kB) R_dialnica.pdf (98.1 kB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - zámer prenájmu nehnuteľností Dombale

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.83/2017 - Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.82/2017 - Diaľnica D4 BA, Jarovce sever

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina
 Ozn_zmena_D1.pdf (599.9 kB) Ozn_zmena_D1.pdf (599.9 kB)

 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Logistic park SO18 Komunikácie a spečené plochy, SO 01 Hala A, SO 02 Hala B, SO 03 Budova C, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa, SO 12 Meranie spotřeby plynu a areálový rozvod plynu, SO 13 Meracia a spínacia stanica VN, SO 14 VN rozvody, SO 15 Areálové rozvody NN, SO 16 Areálové vonkajšie ostvetlenie, SO 17 Prípojka a areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 HTÚ, SO 20 Sadové úpravy, SO 21 Oplotenie

 
Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ´SO 107 Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji´

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - IBV Vrbina Ivanka pri Dunaji

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Diaľnica D1 - výzva na doplnenie podkladov

 
Mesto Senec - spoločný stavebný úrad - oznam o predĺžení lehoty doby platnosti územného rozhodnutia stavba "Cesta I/61 BA - SC, križovatka Triblavina"

 
Rozklady proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice č. 05444/2017-C240/SCDPK/41076 a č. 05229/2017-C240/SCDPK/41077 zo dňa 5.6.2017

 
Oznámenie - program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a politiky, Tomášikova 46? Bratislava - Rozhodnutie - zamietnutie odvolania účastníkov - stavba Logistic Park

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - "SO 106 Cyklotrasa Ivanka pri Dunaji - Zálesie"

 
Okresný úrad Senec, odbor ŽP - Správa o hodnotení - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave

 
Okresný úrad Senec, odbor ŽP - Záverečné stanovisko - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Logistic Park s.r.o. - Zmena tiadiaceho priestoru - úprava križovatky

 
Oznámenie o výrube stromov v obci Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o zhromaždení účastníkov pozemkových úprav

 
Oznámenie o zmene D4

 
Obec Ivanka - Stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní - Bytový dom

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č. 64/2017 - Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača

 
Okresný úrad BA odb. výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie o zamietnutí odvolania - Logistic Park objekty SO 01 - SO 21
 Roz_LogPark.pdf (850.5 kB) Roz_LogPark.pdf (850.5 kB)

 
Okresný úrad Bratislava - odb starostlivosti o ŽP -Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Diaľnica D1 BA - SC

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Upozornenie na možnosť znečistenia pitnej vody v súkromných studniach
 Info_pitnaVoda.pdf (368.4 kB) Info_pitnaVoda.pdf (368.4 kB)

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie - povolenie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie - povolenie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"

 
Zameranie činnosti hlavného kontrolóra v 2.polroku 2017

 
Predĺženie termínu na podnety a pripomienky k pripravovaným Zmenám a doplnkom Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji

 
Verejné oznámenie - zámer predaja nehnuteľností pozemkov registra KN “C“

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby BD Vinice

 
Príloha č.1 k rozhodnutiu BD Vinice - architektonická situácia
 C-ARCH SIT.pdf (517.6 kB) C-ARCH SIT.pdf (517.6 kB)

 
Príloha č.2 k rozhodnutiu BD Vinice - koordinačná situácia
 D-KOORD SIT.pdf (490.7 kB) D-KOORD SIT.pdf (490.7 kB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Oznámenie k zverejneniu PHSR Bernolákovo

 
Okresný úrad Senec - správa k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022

 
Okresný úrad Senec - Rozhodnutie - jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Veľké Dombale v obci Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Príloha č.1 - Odvolanie k Územnému rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Príloha č.2 - Odvolanie k Územnému rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Ministerstvo dopravy SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka pri Dunaji sever - Rača"

 
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu
 PozvMalyDunaj.pdf (111.7 kB) PozvMalyDunaj.pdf (111.7 kB)

 
Mapa - povodie Malého Dunaja - príloha k Pozvánke na prerokovanie zaradenia lokality malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a poz. komunikácií - Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

 
Ministerstvo ŽP SR - D1 BA-SC, rozšírenie na 6-pruh - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

 
Ministerstvo dopravy a výstavby "Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"

 
Prílohy k "Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladov Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"
 P_rozkladD4.pdf (289.4 kB) P_rozkladD4.pdf (289.4 kB)

 
Oznámenie o začatí stavebného konania - čerpacie stanice KČS5 a KČS13 - sanácia objektov

 
Oznam - príprava Zmien a doplnkov územného plánu obce Ivanka pri Dunaji
 OznZmeny_UP.pdf (238.1 kB) OznZmeny_UP.pdf (238.1 kB)

 
Doplnenie konania ku stavbe "Obytná zóna Dombale I."

 
Odvolanie k Rozhodnutiu o umiestnení stavby "Obytná zóna Dombale I."

 
Ministerstvo Dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška na stavbu "Logistic Park, SO01 - SO21"
 r_vv_logistic.pdf (807.9 kB) r_vv_logistic.pdf (807.9 kB)

 
Príloha k Rozhodnutiu o umiestnení stavby – verejná vyhláška Logistic

 
Oznámenie o zmene - D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1.úsek km0,000 - 3,638 (13,600 - 17,238 D1)
 OZN_D1_6pruh.pdf (668.6 kB) OZN_D1_6pruh.pdf (668.6 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie začatia ústneho konania vo veci bytového domu - Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj
 Ozn_UP_BSK.pdf (250.7 kB) Ozn_UP_BSK.pdf (250.7 kB)

 
Oznámenie - príprava stavby Cesty I/61 Bratislava - Senec

 
Verejná vyhláška -Zámer - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Zámer - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Informácia pre verejnosť - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Rozhodnutie o povolení stavby Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

 
Oznámenie k plánovanej výstavbe D1 - I.etapa Bratislava - Triblavina
 Ozn_dialnicaD1.pdf (298.3 kB) Ozn_dialnicaD1.pdf (298.3 kB)

 
Prevencia pred požiarmi

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytná zóna Dombale I.
 VV_R_DombaleI.pdf (594.6 kB) VV_R_DombaleI.pdf (594.6 kB)

 
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o umiestnení stavby - Obytná zóna Dombale I.

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadenie ústneho konania - LOGISTIK SPV1 s.r.o. - HALA A, B, Budova C, Vrátnica,...

 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – na stavbu Diaľnica D4 Bratislava
 R_MinDop_D4.pdf (2.4 MB) R_MinDop_D4.pdf (2.4 MB)

 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ZP – úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 90301 Senec – Verejná vyhláška „ČS Podunajské Biskupice – Bernolákovo – rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 3.stavba v katastrálnom území Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji"

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, Bratislava - Rozhodnutie o vyvlastnení

 
Výzva na orez stromov Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1
 vyzva.pdf (672.8 kB) vyzva.pdf (672.8 kB)

 
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
NDS - zmena druhu pozemkov z poľnohospodárskej pôdy na ostatnú plochu
 NDS_poda.pdf (193.5 kB) NDS_poda.pdf (193.5 kB)

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, Bratislava, - Národná diaľničná spoločnosť – Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina – napojenie na cestu I/61, 0-etapa, katastrálne územie Ivanka pri Dunaji

 

Zoznam verejných vyhlášok a oznamov uverejnených na úradnej tabuli v rokoch 2013 - 2016

Verejné vyhlášky a oznamy z rokov 2013 -2016 - súbory na stiahnutie

 
Zoznam verejných vyhlášok a oznamov uverejnených na úradnej tabuli v rokoch 2013 - 2016
 Oznamy_VV.pdf (504.1 kB) Oznamy_VV.pdf (504.1 kB)

 
V prípade. že by som si mohol/a vybrať, ktorý priechod pre chodcov zrekonštruovať na svetelný, som za rekonštrukciu priechodu:

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka