Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Oznámenia pre verejnosť

Oznámenia pre verejnosť - rok 2019

Obec Ivanka pri Dunaji ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.4.2019 obdržala žiadosť Obce Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie o vydanie súhlasu na výrub stromov a dňa 20.5.19 začala konanie.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Verejné oznámenie - zámer zámeny nehnuteľnosti

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1321-19-Se pre stavbu 'Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy'

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1322-19-Se pre stavbu 'Logistic park : SO 02 HALA B, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia, SO 12 1.etapa Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu , SO 13 1.etapa Meracia a spínacia stanica VN-1A,SO 14 1.etapa VN rozvody a trafostanice , SO 15 1.etapa Areálové rozvody NN, SO 16 1.etapa Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 17 1.etapa Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 1.etapa HTÚ a prípravné práce, SO 20 1.etapa Sadové úpravy, SO 21 1.etapa Oplotenie'

 
Oznam podľa § 25 ods.7 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p. od 1.2.2019. Plat určený zástupcovi starostu dlhodobo uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu

 
Obec Ivanka pri Dunaji ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2019 obdržala žiadosť Obce Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie o vydanie súhlasu na výrub stromov a dňa 22.3.19 začala konanie.

 
Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti za účelom zriadenia ambulancie klinickej logopédie

 

Oznámenia pre verejnosť - rok 2018

Zverejnenie návrhu na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - katastrálne územie Farná

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu líniová stavba (optická sieť)

 
Oznam o predĺžení prerokovania Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 2/2018

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. št. stavebnej správy - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - Diaľnica D4 - návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením

 
Oznámenie o možnosti nahliadnuť do strategického dokumentu Územný plán SÚ Ivanka pri dunaji – zmeny a doplnky č.2/2018 “.

 
Priloha 2 k Informácii o strategickom dokumente ÚP SÚ Zmeny a doplnky 2/2018

 
Oznámenie o strategickom dokumente „ Územný plán SÚ Ivanka pri dunaji – zmeny a doplnky č.22018 “.

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad, Moyzesova 57, 90028 Ivanka p.Dunaji - Žiadosť o stavebné povolenie a Prerušenie na stavbu "Obytná zóna Dombale I./Bytový komplex DUBAJ, Ivanka pri Dunaji SO 02 Bytový dom DUBAJ 96-II"

 
Žiadosti o dotácie na rok 2019 v zmysle VZN č.4/2012 obce Ivanka pri Dunaji, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce v znení dodatku č.1 je potrebné zaslať najneskôr do 30.11.2018 do podateľne OcÚ. VZN aj s dodatkom nájdete na predchádzajúcom webe v sekcii VZN (http://old.ivankapridunaji.sk/)

 
Obec Ivanka pri Dunaji ako obstarávateľ Územného plánu oznamuje, že prerokovanie Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky 2/2018 sa uskutoční v čase od 14.11.2018 do 14.12.2018. Návrh ÚP je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji a je tiež zverejnený na internetovej stránke obce: https://www.ivankapridunaji.sk/uzemny-plan-obce.html.

 
Ministerstvo ŽP – Rozhodnutie – zamietnutie rozkladu – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, zmena č.5“

 
Ministerstvo ŽP SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade č. 8788/2018 – 1.7.1 (25/2018-rozkl.) Obec Bernolákovo „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove – Staničná ulica, Bernolákovo“

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu osobitého zreteľa - Štefánikova 25 - Logopedická ambulancia

 
Oznam o rozpočte

 
Záznam zo stretnutia so starostami k novým CP PAD

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa - parcela č. 652

 
Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa - parcela č. 375/8

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozhodnutie - zamietnutie rozkladu - "Zmena 4 Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“

 
Ministerstvo ŽPSR - Rozhodnutie - zamietnutie rozkladu - „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“

 
Okresný úrad Senec - Uzávierka v križovatke ciest lll/1062 s lll/1065 v obci Nová Dedinka

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Zastavenie konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu „Diaľnica D1 Bratislava Jarovce – Ivanka sever“

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Okresný úrad Senec - Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Zálesie - Zmena 04/2016“

 
Obytná zóna Dombale - Žiadosť o stavebné povolenie a Prerušenie konania - stavba "Komunikácie a spevnené plochy"

 
Obytná zóna Dombale - Žiadosť o stavebné povolenie a Prerušenie konania - stavba "SO Bytový dom"

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozhodnutie - zamietnutie rozkladu - „D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh"

 
Oznámenie k záverečnému stanovisku k programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020

 
Ministerstvo ŽP SR - Rozsah hodnotenie "Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji" (prišlo elektronickou poštou)

 
Ministerstvo ŽP SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia "D1 Bratislava-Senec, rozšírenie na 6-pruh" (prišlo elektronickou poštou)

 
Ministerstvo ŽP SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia "Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača" (prišlo elektronickou poštou)

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti - stánok PNS

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti - osobitný zreteľ InClinic

 
Ministerstvo ŽP SR - Oznámenie o začatí konania na preskúmanie rozhodnutia Ministerstva ŽP SR, odb. posudzovania vplyvov na ŽP „(zmena č. 3) – Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

 
Okresný úrad BA, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody, Tomášikova 46, BA - Rozhodnutoe o neposudzovaní - Regionálna integrovaná územná stratégia BSK 2014-20 ZMENA

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji - Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji – doplnenie stanoviska

 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na ŽP - Oznámenie o strategickom dokumente, info ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk k dokumentu "Územný plán SÚ Ivanka pD - Zmeny a doplnky č.1/2018". Uverejnené na webovom sídle ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-su-ivanka-pri-dunaji-zmeny-doplnky-c-1-2018

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji - "Vyhlásenie k priebehu pietnej spomienky organizovanej pri príležitosti 99. výročia smrti gen. M. R. Štefánika" dňa 3.5.2018.
 Vyhlasenie.pdf (134.5 kB) Vyhlasenie.pdf (134.5 kB)

 
Ministerstvo ŽP SR - Oznámenie o začatí konania na preskúmanie rozhodnutia k "(zmena č.4) - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
Ministerstvo ŽP SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade č. 3321/2018-1.7.1 (3/2018-rozkl.) - „D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000-3,638(13,600 – 17,238 D1)“

 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na ŽP - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina" - neposudzovanie podľa zákona

 
Ministerstvo ŽP sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na ŽP - Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji - zaslanie doplnenia zámeru

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 90028 Ivanka pri Dunaji - Uzávierka cesty Palárikova (dočasne)

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti v budove na Štefánikovej 25

 
Zámer predaja nehnuteľnosti v lokalite Želiarske

 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti na účely rýchleho občerstvenia, sezónny predaj zmrzliny

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Obytná zóna Dombale I./ Bytový komplex Dubaj Ivanka pri Dunaji - zaslanie spisového materiálu

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Oznam o prerokovani Územného plánu SÚ Ivanka p.D. - Zmeny a doplnky č. 1/2018 - v čase od 10.04.2018 do 10.05.2018

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 90028 Ivanka pri Dunaji - Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji - stanovisko. Súčasťou stanoviska je aj uznesenie z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2018

 
Stanoviská Ministerstva dopravy SR, Železníc SR a Bratislavskej integrovanej dopravy, riešenie zvýšenia počtu zastavení osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji

 
Informácia o rozhodnutí v zisťovacom konaní „(zmena č. 5) Diaľnica D4, Jarovce – Ivanka sever“

 
Rozhodnutie v zisťovacom konaní MŽP SR „(zmena č. 5) Diaľnica D4, Jarovce – Ivanka sever“

 
Oznam o zápise do ZŠ na školský rok 2018/2019

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, BA - Stanovisko k navýšeniu počtu vlakov prechádzajúcich cez obec

 
OÚ BA odbor starostlivosti o ŽP - Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strat. dokumentu na ŽP "Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 -ZMENA

 
Ministerstvo ŽP SR - Zmena 4 - Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača - upovedomenie o podkladoch

 
Oznam o zápise detí - MŠ Hviezdoslavova

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji - Obaľovňa živičných zmesí - Verejné prerokovanie

 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 BA - Oznámenie - Diaľnica D4, rýchlostná cesta R7, preložka cesty II/572, Diaľnica D1
 Ozn_D4_R7.pdf (54.4 kB) Ozn_D4_R7.pdf (54.4 kB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji - Verejné oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, BA - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - "Diaľnica D1 BA-SC, návrh na vyvlastnenie"

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, BA - Žiadosť o zverejnenie písomnosti - "Diaľnica D1 BA-SC, návrh na vyvlastnenie"

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

 
Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020"

 
Západoslovenská distribučná, a.s. - VÝZVA na orezy a výruby stromov

 
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

 
Oznam - preventívne protipožiarne kontroly

 

Oznámenia pre verejnosť - rok 2017

Zámer prenájmu nehnuteľnosti

 
V prípade. že by som si mohol/a vybrať, ktorý priechod pre chodcov zrekonštruovať na svetelný, som za rekonštrukciu priechodu:

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka