Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Kompetencie, poskytované služby a ochrana údajov

Obec ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec má právo združovať sa s inými občami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu, právo na svoj znak a právo ho používať pri výkone samosprávy obce. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

Kompetencie a služby obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 

Obec najmä:
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie

 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby / odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd/
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhovisko/
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
 • spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi v obci činnosť, ako aj záujmovými združeniami obyvateľov obce pri plnení úloh samosprávy, spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci v záujme plnenia úloh obce spolupracuje s orgánmi štátu
 • poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenia
 • financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, v rozsahu podľa osobitných predpisov , prípadne z cudzích zdrojov /účelová štátna dotácia, neúčelová štátna dotácia/
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
   

Orgánmi obce sú:

Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji má 12 poslancov. .Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva V Ivanke pri Dunaji v znení zmien a doplnkov. Rokovania zastupiteľstva sú verejné. Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

     Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkcia starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13.

     Obec Ivanka pri Dunaji má 5 komisií obecného zastupiteľstva. Komisie obecného zastupiteľstva majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení / § 14 a 15/ a Rokovacími poriadkami. 

     Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení.

     Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

     Kompetencie zástupcu starostu sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.


 

Ochrana osobných údajov - podmienky ochrany súkromia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka