Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky - rok 2017

Obec Ivanka pri Dunaji - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Cintorínska ul.
 VV_Cintorinska.pdf (135.9 kB) VV_Cintorinska.pdf (135.9 kB)

 
Príloha k verejnej vyhláške - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Cintorínska ul.

 
Okresný úrad Senec – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na vodné stavby „Logistic Park“ – objekty SO06 Areálový vodovod pitný, SO07 Areálový vodovod požiarny, SO08 Areálová dažďová kanalizácia zo striech, SO09 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch, SO10 Areálová splašková kanalizácia, SO11 Studne a rozvod úžitkovej vody.

 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - stavba "CYKLOTRASA Zálesie - Ivanka pri Dunaji"

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 83205 Bratislava - Rozhodnutie- zrušenie odvolaním napadnuté rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Dombale I"
 R_DombaleI.pdf (637.5 kB) R_DombaleI.pdf (637.5 kB)

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Vrbina

 
Príloha č.1 k verejnej vyhláške - Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Vrbina

 
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina
 R_dialnica.pdf (98.1 kB) R_dialnica.pdf (98.1 kB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - zámer prenájmu nehnuteľností Dombale

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.83/2017 - Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č.82/2017 - Diaľnica D4 BA, Jarovce sever

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D1 BA - TT, križovatka Triblavina
 Ozn_zmena_D1.pdf (599.9 kB) Ozn_zmena_D1.pdf (599.9 kB)

 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Logistic park SO18 Komunikácie a spečené plochy, SO 01 Hala A, SO 02 Hala B, SO 03 Budova C, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa, SO 12 Meranie spotřeby plynu a areálový rozvod plynu, SO 13 Meracia a spínacia stanica VN, SO 14 VN rozvody, SO 15 Areálové rozvody NN, SO 16 Areálové vonkajšie ostvetlenie, SO 17 Prípojka a areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 HTÚ, SO 20 Sadové úpravy, SO 21 Oplotenie

 
Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ´SO 107 Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji´

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - IBV Vrbina Ivanka pri Dunaji

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Diaľnica D1 - výzva na doplnenie podkladov

 
Mesto Senec - spoločný stavebný úrad - oznam o predĺžení lehoty doby platnosti územného rozhodnutia stavba "Cesta I/61 BA - SC, križovatka Triblavina"

 
Rozklady proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice č. 05444/2017-C240/SCDPK/41076 a č. 05229/2017-C240/SCDPK/41077 zo dňa 5.6.2017

 
Oznámenie - program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020

 
Okresný úrad BA, odbor výstavby a politiky, Tomášikova 46? Bratislava - Rozhodnutie - zamietnutie odvolania účastníkov - stavba Logistic Park

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - "SO 106 Cyklotrasa Ivanka pri Dunaji - Zálesie"

 
Okresný úrad Senec, odbor ŽP - Správa o hodnotení - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave

 
Okresný úrad Senec, odbor ŽP - Záverečné stanovisko - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Logistic Park s.r.o. - Zmena tiadiaceho priestoru - úprava križovatky

 
Oznámenie o výrube stromov v obci Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o zhromaždení účastníkov pozemkových úprav

 
Oznámenie o zmene D4

 
Obec Ivanka - Stavebný úrad - Oznámenie o odvolaní - Bytový dom

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie ministra č. 64/2017 - Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača

 
Okresný úrad BA odb. výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie o zamietnutí odvolania - Logistic Park objekty SO 01 - SO 21
 Roz_LogPark.pdf (850.5 kB) Roz_LogPark.pdf (850.5 kB)

 
Okresný úrad Bratislava - odb starostlivosti o ŽP -Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Diaľnica D1 BA - SC

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Upozornenie na možnosť znečistenia pitnej vody v súkromných studniach
 Info_pitnaVoda.pdf (368.4 kB) Info_pitnaVoda.pdf (368.4 kB)

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie - povolenie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"

 
Ministerstvo dopravy a výstavby - Rozhodnutie - povolenie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"

 
Zameranie činnosti hlavného kontrolóra v 2.polroku 2017

 
Predĺženie termínu na podnety a pripomienky k pripravovaným Zmenám a doplnkom Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji

 
Verejné oznámenie - zámer predaja nehnuteľností pozemkov registra KN “C“

 
Obec Ivanka pri Dunaji - stavebný úrad - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby BD Vinice

 
Príloha č.1 k rozhodnutiu BD Vinice - architektonická situácia
 C-ARCH SIT.pdf (517.6 kB) C-ARCH SIT.pdf (517.6 kB)

 
Príloha č.2 k rozhodnutiu BD Vinice - koordinačná situácia
 D-KOORD SIT.pdf (490.7 kB) D-KOORD SIT.pdf (490.7 kB)

 
Obec Ivanka pri Dunaji - Oznámenie k zverejneniu PHSR Bernolákovo

 
Okresný úrad Senec - správa k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022

 
Okresný úrad Senec - Rozhodnutie - jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Veľké Dombale v obci Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Príloha č.1 - Odvolanie k Územnému rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Príloha č.2 - Odvolanie k Územnému rozhodnutiu Výst.3519-16-Kt zo dňa 3.4.2017

 
Ministerstvo dopravy SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka pri Dunaji sever - Rača"

 
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu
 PozvMalyDunaj.pdf (111.7 kB) PozvMalyDunaj.pdf (111.7 kB)

 
Mapa - povodie Malého Dunaja - príloha k Pozvánke na prerokovanie zaradenia lokality malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a poz. komunikácií - Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

 
Ministerstvo ŽP SR - D1 BA-SC, rozšírenie na 6-pruh - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

 
Ministerstvo dopravy a výstavby "Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"

 
Prílohy k "Upovedomeniu účastníkov konania o podaní rozkladov Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača"
 P_rozkladD4.pdf (289.4 kB) P_rozkladD4.pdf (289.4 kB)

 
Oznámenie o začatí stavebného konania - čerpacie stanice KČS5 a KČS13 - sanácia objektov

 
Oznam - príprava Zmien a doplnkov územného plánu obce Ivanka pri Dunaji
 OznZmeny_UP.pdf (238.1 kB) OznZmeny_UP.pdf (238.1 kB)

 
Doplnenie konania ku stavbe "Obytná zóna Dombale I."

 
Odvolanie k Rozhodnutiu o umiestnení stavby "Obytná zóna Dombale I."

 
Ministerstvo Dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška na stavbu "Logistic Park, SO01 - SO21"
 r_vv_logistic.pdf (807.9 kB) r_vv_logistic.pdf (807.9 kB)

 
Príloha k Rozhodnutiu o umiestnení stavby – verejná vyhláška Logistic

 
Oznámenie o zmene - D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1.úsek km0,000 - 3,638 (13,600 - 17,238 D1)
 OZN_D1_6pruh.pdf (668.6 kB) OZN_D1_6pruh.pdf (668.6 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie začatia ústneho konania vo veci bytového domu - Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj
 Ozn_UP_BSK.pdf (250.7 kB) Ozn_UP_BSK.pdf (250.7 kB)

 
Oznámenie - príprava stavby Cesty I/61 Bratislava - Senec

 
Verejná vyhláška -Zámer - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Zámer - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Informácia pre verejnosť - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2

 
Rozhodnutie o povolení stavby Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

 
Oznámenie k plánovanej výstavbe D1 - I.etapa Bratislava - Triblavina
 Ozn_dialnicaD1.pdf (298.3 kB) Ozn_dialnicaD1.pdf (298.3 kB)

 
Prevencia pred požiarmi

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytná zóna Dombale I.
 VV_R_DombaleI.pdf (594.6 kB) VV_R_DombaleI.pdf (594.6 kB)

 
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o umiestnení stavby - Obytná zóna Dombale I.

 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadenie ústneho konania - LOGISTIK SPV1 s.r.o. - HALA A, B, Budova C, Vrátnica,...

 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – na stavbu Diaľnica D4 Bratislava
 R_MinDop_D4.pdf (2.4 MB) R_MinDop_D4.pdf (2.4 MB)

 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ZP – úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 90301 Senec – Verejná vyhláška „ČS Podunajské Biskupice – Bernolákovo – rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 3.stavba v katastrálnom území Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji"

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, Bratislava - Rozhodnutie o vyvlastnení

 
Výzva na orez stromov Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1
 vyzva.pdf (672.8 kB) vyzva.pdf (672.8 kB)

 
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

 
NDS - zmena druhu pozemkov z poľnohospodárskej pôdy na ostatnú plochu
 NDS_poda.pdf (193.5 kB) NDS_poda.pdf (193.5 kB)

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, Bratislava, - Národná diaľničná spoločnosť – Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina – napojenie na cestu I/61, 0-etapa, katastrálne územie Ivanka pri Dunaji

 

Zoznam verejných vyhlášok a oznamov uverejnených na úradnej tabuli v rokoch 2013 - 2016

Verejné vyhlášky a oznamy z rokov 2013 -2016 - súbory na stiahnutie

 
Zoznam verejných vyhlášok a oznamov uverejnených na úradnej tabuli v rokoch 2013 - 2016
 Oznamy_VV.pdf (504.1 kB) Oznamy_VV.pdf (504.1 kB)

 

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka