Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

24. júna 2016

·     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje obyvateľom, že v obci  Ivanka pri Dunaji bude dňa: 30.6.2016 v čase od: 8.00     hod. do: 14.00  hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej údržby na vodovodnom potrubí. Dovoľujú si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou.Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa BVS a.s.ospravedlňuje.
Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333

 

·     Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.06.2016 v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Hviezdoslavova č. 9019, 9020

a v čase od 11:30 hod. do 15:00 hod.:

Farná č. 500/123, 500/124

Kalinčiakova č. 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18/A, 20, 22, 28, 29, 31, 638/1, 640/2, 640/3,643/2,646

Poľná č. 80, 619, 625/1

Ružová č. 1, 1/BL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/VE, 8/ZA, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 36/A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62/VE, 64, 64/VE, 64/VP, 66, 68, 70, 72, 74, 74/VE, 926/29, 926/389

Štefánikova č. 97, 100, 102, 104, 108, 920/140

 

·   Obec Ivanka pri Dunaji vás pozýva na  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 30.júna 2016 o 15.00 hodine v Matičnom dome.

PROGRAM:           

1.   Otvorenie a schválenie programu rokovania

2.   Informácia o činnosti starostu obce

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.   Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov

5.   Informácia o výsledku smerového dopravného prieskumu

6.   Individuálna účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji zostavená k 31.12.3015

7.   Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

8.   Výročná správa obce za rok 2015

9.   Dodatok správy audítora o Overení súladu výročnej správy obce s individuálnou účtovnou závierkou

10. Záverečný účet obce za rok 2015

11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015

12. Návrh použitia prebytku hospodárenia a zostatku z finančných operácii za rok 2015

13. Správa o hospodárení škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2015

14. Rozpočtová úprava č. 3/2016

15. VZN č. 5/2016 o určení názvu ulice

16. Návrh plánu činnosti hlavného kontrola na II. polrok 2015

17. Zmena rokovacieho poriadku OZ

18. Zámer na prenájom majetku obce verejnou obchodnou súťažou

19. Vstup obce do Združenia Jurava

20. Zmluvy :  a) Predaj pozemku Šimko

                  b) Dohoda o duplicitnom vlastníctve dr. Šimková

                  c) Predaj pozemku parc.č. 66

                  d) Predaj pozemku Subally

23. Rôzne

24. Záver

 

22. júna 2016

·     Obec Ivanka pri Dunaji a komisia pre kultúru, propagáciu, šport a spoločenské organizácie vás srdečne pozýva na Hodový kultúrny program a sprievodné akcie:

25.6.2016 – Futbalové ihrisko ŠK Slovan Ivanka pri Dunaji

8.00 hod. futbalový hodový turnaj neregistrovaných mužstiev

26.6.2016 - Areál poľovníckej chaty

8.00 hod. strelecký hodový pretek

26.6.2016 - Námestie sv. Rozálie

15.00 hod. - VEĽKÍ HERCI MALÝM DEŤOM– divadelné klauniády s pesničkami (divadlo Úsmev)

16.00 hod. - Folklórny súbor EKONÓM

17.00 hod. - OTTO WEITER a ANDREA FISCHER

18.00 hod. - AKROBATICKÝ ROCK AND ROLL (HYDROROCK Bratislava)

18.30 hod. - ROĽNIČKY – folková skupina

19.20 hod. - AKROBATICKÝ ROCK AND ROLL (HYDROROCK Bratislava)

20.00 hod. - MARIAN LUCKÝ A MARTIN VALIHORA

21.00 hod. - PERZEUS country skupina

moderuje: Veronika Hatala

 

·   Pohostinstvo BRITVA na Štefánikovej ulici vás pozýva v sobotu 25.6.2016 od 17.00 hod. na hodovú zábavu so skupinou PERZEUS. Čaká na vás guláš a grilované kuratá. Pre deti je k dispozícii detské ihrisko.

 

·   Miestny odbor Matice slovenskej vás srdečne pozýva na pokračovanie sérií prednášok a spomienok o živote v našej obci ČO SA NEZMESTILO DO KNIHY O IVANKE. Téma : Ochotnícke divadlo v Ivanke.
Stretnutie sa uskutoční v Informačnom centre dňa 28.6.2016 o 18.00 hod.

 

·   Obchodná firma so sídlom v Ivanke pri Dunaji prijme pomocnú silu do skladu na 6 hodín denne. Požiadavky na kandidáta: manuálne zručný a fyzicky zdatný, vek od 18 rokov. Termín nástupu: ihneď.  Kontakt: 02/402 08 711.

 

·   Na autobusovej zastávke SAD sa našli kľúče. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade.

 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju veku 72 rokov opustil drahý manžel, brat a strýko – pán  Vendelín  gažík z Hviezdoslavovej ulice.

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 23. júna 2016 (štvrtok) o 14,00 hod.  na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

Smútiaca rodina v hlbokom zármutku oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju veku 80 rokov opustil milovaný manžel, otec, dedko, pradedko – pán  Dušan  machánek z Hviezdoslavovej ulice.

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 23. júna 2016 (štvrtok) o 14,45 hod.  v bratislavskom krematóriu.

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

21. júna 2016

·     Oznamujeme občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa si môžu vyzdvihnúť a zaplatiť v stránkových dňoch pondelok, stredu a piatok na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

Smútiaca rodina s hlbokým žiaľim oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ich vo veku nedožitých 70 rokov opustila drahá manželka, mama, babka, prababka, sestra, švagriná, teta - pani  Milena čerňanová, rodená  Macková z Višňovej ulice.
Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v stredu 22.6.2016 o 14,00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.   

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

16. júna 2016

·     Vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu miestneho rozhlasu,  dovoľujeme si požiadať občanov o spoluprácu - nahlásenie závad na zariadeniach obecného rozhlasu zo svojho okolia.

 

13. júna 2016

·   Firma  Bistav s.r.o. v Bernolákove na adrese Národného oslobodenia 2703 hľadá do novej prevádzky na výrobu betónových výrobkov (zámková dlažba, betónové ploty a pod.) pracovníka do výroby na trvalý pracovný pomer. Kontakt : bistav@bistav.sk

 

10. júna 2016

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle platných právnych predpisov je zakázané páliť akýkoľvek druh odpadu, v opačnom prípade bude udelená sankcia.

 

7. júna 2016

·   Obchodná firma so sídlom v Ivanke pri Dunaji prijme pomocnú silu do skladu na 6 hodín denne. Požiadavky na kandidáta: manuálne zručný a fyzicky zdatný, vek od 18 rokov. Termín nástupu: ihneď.  Kontakt: 02/402 08 711.

 

6. júna 2016

·   Obec Ivanka pri Dunaji ako správca miestneho trhového miesta Z A K A Z U J E predaj potravín (mliečnych a mäsových  výrobkov aj s aktívnym chladením) od 3. júna 2016 až do schválenia nového všeobecne záväzného nariadenia Trhového poriadku.

 

1. júna 2016

·   BMS servis s.r.o., Trnavská 29, 900 27 BERNOLÁKOVO hľadá pracovníkov na pozíciu:  Technik meracej a regulačnej techniky

Pracovná náplň:  Overovanie a kalibrácia meračov tepla a vodomerov, iné práce v zmysle predmetu činnosti spoločnosti.

Požiadavky na zamestnanca: - úplné stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské technického zamerania; počítačové znalosti: Microsoft WORD, EXCEL – pokročilý, bezúhonnosť, spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie, osobný pohovor.

Pracovná pozícia vhodná: pre mužov.

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: ihneď,  hlavný PP, prevádzka spoločnosti (miesto výkonu práce) Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Predmet činnosti: Metrologické služby, meracia a regulačná technika, energetické služby.

Web stránka: www.bmsm.sk, kontakt na personálne oddelenie: 0918 537 544, 02/40 20 80 91, životopis a motivačný list poslať mailom ekonom@bmsm.sk

 

16. mája 2016

·   Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)  týmto informuje obyvateľov mestských častí a sídlisk Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Dolné hony a obce Ivanka pri Dunaji o prebiehajúcej údržbe vzletovo-pristávacích dráh, čo môže spôsobiť zvýšenú hladinu hluku.
Letisková spoločnosť sa ospravedlňuje obyvateľom obce Ivanka pri Dunaji za zvýšenú hladinu hluku od 19.5.2016 do 8.7.2016, z dôvodu každoročnej údržby vzletovo-pristávacej dráhy RWY 13 – 31 (v tomto období bude využívaná iba vzletovo – pristávacia dráha RWY 04 – 22).

Pravidelná údržba dráh sa uskutočňuje pravidelne pred letnou sezónou z dôvodu zaistenia bezpečnosti letovej prevádzky.

 

5. mája 2016

·    Firma AVE upozorňuje občanov na zmenu separovaného zberu papiera a plastov – je NEVYHNUTNÉ striktne oddeľovať uvedené komodity do samostatných vriec, osobitným vozidlom bude prebiehať zber plastov a osobitným vozidlom zber papiera. Ak bude zmiešaný plast s papierom, môže s stať, že odpad nebude vyvezený.

 

10. februára 2016

·   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, vnútorný odbor, skupina prevencie, Šenkvická ul. 14, 902 01 Pezinok upozorňuje vzhľadom na opakujúce sa prípady páchania trestnej činnosti na senioroch, aby boli najmä v tomto období ostražití a dávali si pozor:

-         ak Vám niekto zavolá domov a predstaví sa ako Váš príbuzný – syn, dcéra alebo vnuk a žiada Vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre peniaze kamaráta, či kamarátku, kontaktujte ihneď políciu,

-         ak Vás niekto v tomto období doma navštívi s tým, že Vám prišiel osobne vrátiť „vratky“ za plyn, taktiež ihneď kontaktujte políciu.

Môžete sa stať obeťou podvodníka, ktorý sa v telefóne vydáva za Vášho príbuzného s cieľom  vylákať od Vás  peniaze. Podvodníci využívajú rôzne zámienky na to, aby Vás mohli obrať o Vaše peniaze, môžu sa vydávať aj za pracovníkov rôznych inštitúcií (elektrárne, plynárne, sociálna poisťovňa, atď.). V žiadnom prípade neznámym osobám svoje peniaze nedávajte, ale ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p