Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

31. októbra 2014

·   Oznamujeme občanom, že Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých organizuje návštevu  divadelného predstavenia Skrotenie zlej ženy, do činohry  v novej budove  Slovenského národného divadla dňa 3. decembra 2014. Zahlásiť sa môžete dňa 3.- 5. novembra 2014 na Obecnom úrade u p. Baťovej, v čase stránkových hodín, alebo na tel. č. 0903-011211, alebo 02-45943301. Cena vstupenky aj s dopravou je 12.- €.

 

·   Výrobca obuvi z Partizánskeho firma- OBUTY - poriada predajnú akciu obuvi slovenskej výroby za výhodné ceny. Ponúka široký sortiment dámskej, pánskej a detskej obuvi. Predaj sa uskutoční dňa 5.11.2014, t.j. streda v Matičnom dome na Moyzesovej ulici, v čase od 10.00 do 17.00 hod. Vážení občania, využite ponuku výhodného nákupu kvalitnej obuvi.

 

·    Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona Č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 5.11.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 12:00 hod. do 16 :00 hod.:

Lokalita ZÁHRADKÁRSKA OSADA

 

·   Žiak základnej školy stratil mobilný telefón, je to čierny HTC s rozbitým displayom. Prosíme poctivého nálezcu, aby nález oznámil na Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji.

 

·   Na Nádražnej ulici v priemyselnej zóne za stanicou sa našli dva psíky, asi trojmesačné šteňatá stredného vzrastu, hladkosrstý, jeden je čierny s bielym fľakom a druhý je bledohnedý. Majiteľ alebo záujemca sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

28. októbra 2014

·   Spoločnosť Naturprodukt s.r.o. na Nádražnej ulici v Ivanke pri Dunaji  prijme do hlavného pracovného pomeru šoféra - skladníka s možným nástupom ihneď. Požiadavky : zodpovednosť, vodičský preukaz typu B, oprávnenie na prácu s vysokozdvižným vozíkom výhodou, vek do 45 rokov. Bližšie informácie na tel. čísle 459 452 90 alebo osobne na Nádražnej ulici č.20 v Ivanke pri Dunaji.

 

·   Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, hľadá vyučenú kuchárku na dvojsmennú prevádzku do školskej kuchyne. V sobotu a nedeľu sa nevarí.
Kvalifikačné požiadavky: vyučená v odbore kuchár a prax minimálne 1 rok.
Kontakt: Lieskovská Zuzana - vedúca ŠJ, tel. č. 02/44885001, kl. 219, 127

 

23. októbra 2014

·    V lokalite VINICE sa našiel  vlčiak, je to asi ročný pes černej farby s hnedými znakmi, jedno ucho má sklopené. Majiteľ, prípadne  záujemca sa može informovať na tel.č. 0908130826.

 

14. októbra 2014

·    Upozorňujeme občanov, že v zmysle platných právnych predpisov je zakázané páliť akýkoľvek odpad a znečisťovať tak životné prostredie. Za porušenie predpisov môže byť uložená pokuta.

 

·    V noci z 12. na 13. októbra sa stratil na križovatke Záleská - Sadová kocúr mačky bengálskej, je kastrovaný čipovaný, má čierny postroj. Akékoľvek informácie o ňom prosíme oznámiť na tel.č.  0905303642. Nálezcu čaká odmena.

 

3. októbra 2014

·   Na Námestí padlých hrdinov sa našiel kľúč, majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade.

 

1. októbra 2014

·   Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje všetkým občanom, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa §12 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z. bude v obci v mesiaci október prebiehať celoplošná deratizácia. Deratizačné návnady sa budú predávať v budove obecného úradu v od 1.10.2014 až 31.10.2014 v dňoch:
Pondelok     1400 – 1800
Streda           800 – 1200                
Piatok           800 – 1200
Sobota          800 - 1200

Cena balenia deratizačných nástrah pre jednu domácnosť predstavuje 1,00 €.  

Konkrétne dátumy sú 1., 3., 4., 6., 8., 10., 11., 13., 15., 17., 18., 20., 22., 24., 25., 27., 29., 31., 10.,

 

·   Obec v Ivanke pri Dunaji  opakovane upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou ponuky predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  Vyzývame občanov, aby si všímali aj svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805.

 

10. septembra 2014

·   Oznamujeme občanom,  Voľby do orgánov samosprávy obcí sú dňa 15. novembra 2014. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov v ňom volených v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Ivanka pri Dunaji  Uznesením č. 03/2014 zo dňa 26.06.2014 určilo jeden volebný obvod s počtom poslancov 12. Zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie je Ľubica Pevná, tel.02/45944 331, 45943 301, mobil 0902 913 323, e-mailová adresa: dane@ivankapridunaji.sk .

 

2. mája 2014

·     VÝZVA

Vyzývame občanov, aby do vriec na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý je spoločnosťou JUMEKO odvážaný  z domácností  každý týždeň,  ukladali iba materiál určený VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 6/2013 OBCE IVANKA PRI DUNAJI O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.

Do vriec sa môžu ukladať: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a drobný drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov s hrúbkou dreva najviac  0,5 cm a dĺžkou najviac 10 cm .

Do vriec sa nemôžu ukladať: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma (tzv. domáce zakáľačky), drobný stavebný odpad  a pod.

Zároveň pripomíname, aby v zmysle citovaného VZN, občania vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad neuzatvárali (nezaväzovali).

Nerešpektovanie VZN môže byť sankcionované peňažnou pokutou alebo ukončením vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z nehnuteľnosti.  

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p